Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΠΟΝΩ ΜΑ ΔΑΚΡΥ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=QBm_FMRTZoQ 

LR MFM

LF MFM RMRDMRCDRCS  CDR C D R C S DC LCL

MFM L  

MFM L SLS FMM R DCD R M R F R M F S MR

MFM L SLS FMM R DRC RDMRD  D C CLSCL